logo logo logo
Filozofiou našej spoločnosti je zhotovenie diela v maximálnej možnej kvalite za primeranú cenu. Zmluvný základ dáva našim zákazníkom garanciu dohodnutej ceny. Kontrola kvality diela vždy prebieha na viacerých stupňoch riadenia, od stavbyvedúceho až po konateľa spoločnosti. Práve osobný prístup dáva našim zákazníkom pocit istoty počas celej doby spolupráce. Spoločnosť v roku 2004 zaviedla systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000 a v roku 2016 systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015) a systém bezpečnosti práce (ISO 45001:2018). Našim cieľom je trvale udržiavať a zlepšovať zavedené systémy v zmysle požiadaviek príslušných noriem, pravidelne ich preskúmavať a na tomto základe hľadať ďalšie možnosti pre ich ďalšie skvalitnenie.
Späť Výzvy Domov